การส่งมอบสินค้า 交货

中旬zhōngxún กลางเดือน
上旬 shàngxún ต้นเดือน  
制单证zhì dān zhèngจัดการเรื่องเอกสาร 
手续   shǒuxù ขั้นตอน ระเบียบการในการดำเนินการ
超过chāoguò เกินกว่า เกินจากที่กำหนดไว้
加工jiāgōng เพิ่มความประณีต เพิ่มกรรมวิธีในการผลิต
繁杂  fánzá สลับซับซ้อน
船期chuánqīกำหนดเวลาที่เรืดจะออกเดินทาง
尽力而为 jìnlì ér wéi  พยายามอย่างสุดความสามารถ
订船位 dìng chuánwèi  จองที่บนเรือ (สำหรับผู้โดยสารหรือสินค้า)
推迟 tuīchí ช้าไปจากกกำหนดเดิม 
海关hǎiguān ด่านศุลกากร
交货港jiāohuògǎng  เมืองท่าส่งมอบสินค้า
季节性jì jié xìngตามฤดูกาล
催  cuīเร่ง เร่งรัด
销售季节xiāoshòu jìjié ช่วงเวลาที่ขายดี
提早 tízǎo ก่อนกำหนด ล่วงหน้า
狼狈 lángbèi อยู่ในสถานการณ์คับขันลำบาก
加班加点 jiābān jiādiǎn ทำงานล่วงเวลา
损失sǔnshī เสียหาย
年底niándǐ ปลายปี
错过cuòguò   พลาดโอกาส

อ้างอิง :  http://www.knowchinese.com/