ธุรกิจ 贸易词汇

工资 gōngzī  เงินเดือน , ค่าจ้างเงินเดือน  ,ค่าแรง
公司gōngsī บริษัท  
工人   gōngrén กรรมกร 
国营企业guóyíngqǐyè รัฐวิสาหกิจ
支票  zhīpiào เช็คธนาคาร
自由贸易区zìyóumàoyìqūเขตการค้าเสรี
价格jiàgé ราคา 
商店 shāngdiànร้านค้า
信用证  xìnyòngzhèngL/C   (เอกสารสินเชื่อ)
信用xìnyòng  ความเชื่อถือ , สินเชื่อ , เครดิต
信用卡  xìnyòngkǎ บัตรเครดิต
shuì ภาษี
收入 shōurù รายรับ , รายได้, รับเข้ามา
罢工 bàgōng การนัดหยุดงานประท้วง
半价 bànjià   ครึ่งราคา
版权bǎnquán ลิขสิทธิ์
版税 bǎnshuì  ค่าลิขสิทธิ์
搬运费bānyùnfèi ค่าขนย้ายสิ่งของ
百分比  bǎifēnbǐ อัตราส่วนเปรียบเทียบ(เปอร์เซ็นต์)
百货公司bǎihuògōngsī ห้างสรรพสินค้า
包工bāogōng ผู้รับเหมา
包装 bāozhuāng หีบห่อ
包装明细表bāozhuāngmíngxìbiǎoบัญชีรายการสินค้าที่บรรจุหีบห่อ
保证书bǎozhèngshūใบรับรอง/ใบรับประกัน
保证函 bǎozhènghánหนังสือรับรอง, หนังสือค้ำประกัน
保护仓库bǎohùcāngkùคลังสินค้าทัณฑ์บน
保险bǎoxiǎn การประกันภัย
保护关税 bǎohùguānshuìกำแพงภาษี
保护贸易bǎohùmàoyìการปกป้องทางการค้า
报价单bàojiàdānใบเสนอราคา
海关hǎiguānศุลกากร
按市价 ànshìjià ตามราคาตลาด
不合格bùhégé ไม่ได้มาตราฐาน
产地证明书 chǎndìzhèngmíngshūหนังสือรับรองแหล่งผลิตสินค้า
合同hétong สัญญา
投资 tóuzī การลงทุน
厂价chǎngjià ราคาโรงงาน
厂商 chǎngshāng บริษัทผู้ผลิต ผู้ประกอบการโรงงาน
超级市场 chāojíshìchǎngซุปเปอร์มาร์เก็ต
成本 chéngběn ต้นทุน
成本价chéngběnjià ราคาต้นทุน
出产地chūchǎndì แหล่งผลิต
出发港 chūfāgǎng ท่าเรือต้นทาง
出口商  chūkǒushāng ผู้ส่งออกสินค้า
出口chūkǒu ส่งออก
进口 jìnkǒu  นำเข้า
许可证xǔkězhèng เอกสารอนุญาต
出入口银行chūrùkǒuyínhángธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก
出租 chūzū ให้เช่า
出租人 chūzūrén ผู้ให้เช่า
承租人 chéngzūrén ผู้เช่า
账户zhànghù บัญชีธนาคาร
船上交货价chuánshàngjiāohuòjiàราคา ณ ท่าเรือต้นทาง F.O.B.
贸易 màoyìการค้า
对外贸易   duìwàimàoyìการค้าระหว่างประเทศ
贷款dàikuǎnเงินกู้
市场shìchǎngตลาด
单价dānjiàราคาต่อหน่วย
倒闭dǎobìเลิกกิจการเพราะขาดทุน
到岸价  dào ànjiàราคาสินค้าส่งถึงท่าเรือปลายทาง