พินอิน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน

พยัญชนะ (声母)
สระ (韵母)
สระ (韵母) 1

วรรณยุกต์ (声调)
พยัญชนะ (声母)1

วรรณยุกต์ (声调) 1

วรรณยุกต์ (声调) 2