ส่วนลดและค่านายหน้า 打折与佣金词汇

折扣
zhékòu 
ส่วนลด
佣金
yòngjīn  
ค่านายหน้า
起码
qǐmǎ 
อย่างน้อยที่สุด
规定 
guīdìng 
กำหนด ข้อกำหนด
惯例 
guànlì
ธรรมเนียม ประเพณีนิยม
中间商  
zhōngjiānshāng
พ่อค้าคนกลาง
优厚 
yōuhòu 
ดีเป็นพิเศษ (กำไร ค่าตอบแทน)
计算
jìsuàn 
คำนวณ
克己 
kèjǐ
ราคาย่อมเยา
名牌货 
míngpáihuò 
สินค้ายี่ห้อดัง
短缺货 
duǎnquēhuò 
สินค้าที่ขายตลาด
说服 
shuōfú  
พูดจาโน้มน้าว
友情
yǒuqíng 
ไมตรีจิต มิตรภาพ
代理商 
dàilǐshāng 
ผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย
利益 
lìyì 
ผลประโยชน์
中间人 
zhōngjiānrén
คนกลาง
坦率
tǎnshuài 
เปิดเผย ตรงไปตรงมา
让步  
ràngbù 
ยอมอ่อนข้อให้
大本上 
dàběnshàng 
ส่วนใหญ่
旺季 
wàngjì  
ช่วงเวลาการค้าที่คึกคัก
供销商
gōngxiāoshāng
พ่อค้าผู้ผลิต ผู้ขาย
广告费 
guǎnggàofèi 
ค่าโฆษณา
利润  
lìrùn 
ผลกำไร
报酬 
bàochou
ค่าตอบแทน
佣金率 
yòngjīnlǜ  
อัตราค่านายหน้า
开拓市场 
kāituò shìchǎng 
บุกเบิกตลาด
破例 
pòlì 
เป็นกรณีพิเศษ
竞争对手
jìngzhēngduìshǒu
คู่แข่ง
淡季
dànjì 
ช่วงเวลาที่การค้าซบเซา
耗费
hàofèi 
สิ้นเปลือง
gù 
ว่าจ้าง
无礼可莸 
wúlǐ kěyóu  
ไม่มีกำไร