เงื่อนไขการชำระเงิน 汇款条件

付款方式fùkuǎn fāngshì วิธีชำระเงิน 
费用 fèiyòngค่าใช้จ่าย
进口货 jìnkǒu huòสินค้านำเข้า
装运单据 zhuāngyùndānjùใบขนส่งสินค้า
押金yājīn  เงินประกัน เงินมัดจำ
D/A 付款方式

 D/A fùkuǎn fāngshì

วิธีการชำระเงินซึ่งหลังจากรับรองตั๋วแลกเงิน
ก็สามารถนำเอกสารไปรับสินค้าได้ทันที 
แล้วจึงชำระเงินภายหลัง
D/P  付款方式 

D/P fùkuǎn fāngshì

วิธีการชำระเงินซึ่งต้องชำระเงินทันที แล้วจึง 
นำเอกสารไปรับสินค้าได้
国际金融市场 guójì jīnróng shìchǎngตลาดการเงินระหว่างประเทศ
硬通货 yìng tōng huò  เงินตราสกุลแข็ง
泰币tàibì  เงินบาทไทย
日元 rìyuán   เงินเยน
欧元 ōuyuánเงินยูโร
台币táibì เงินเหรียญไต้หวัน
现金xiànjīn เงินสด
价值 jiàzhí มูลค่า
签字 qiānzì   เซ็นต์ชื่อลงนาม   
贷款  dàikuǎn  กู้เงิน เงินกู้
支付 zhīfù  จ่ายชำระ
分期付款 fēnqī fùkuǎn  ผ่อนชำระเป็นงวด
长期汇票 chángqī huìpiào ตั๋วแลกเงินระยะยาว
附签 fùqiān  เซ็นต์ชื่อกำกับ
承兑chéngduì  รัยรองการจ่าย
资金积压 zījīn jīyā ทุนจม
现款xiànkuǎnเงินสด
作废 zuòfèi  เป็นโมฆะ   
通融 tōngróng ผ่อนผัน ยืดหยุ่น
补偿贸易  bǔcháng màoyìการค้าแบบแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
资金失调 zījīn shītiáo เงินทุนขาดความคล่อง  
到期dàoqī  ถึงกำหนด
乘下  chéngxià ส่วนที่เหลือ   
总公司 zǒnggōngsī สำนักงานใหญ่ของบริษัท

อ้างอิง : http://www.knowchinese.com/