เรียนต่อไต้หวัน ต้องสอบ TOCFL

เรียนต่อไต้หวัน ต้องสอบ TOCFL
Facebook
Twitter
การสอบ TOCFL คืออะไร? 
         TOCFL หรือที่ย่อมากจาก Test of Chinese as a Foreign Language เป็นการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนที่ออกแบบสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีการจัดสอบกระจายไปทั่วโลกกว่า 60 ประเทศ จุดประสงค์ส่วนใหญ่ของผู้สมัครสอบ มักจะนำคะแนน TOCFL ไปใช้สำหรับการเรียนต่อหรือทำงานที่ประเทศไต้หวัน
 

คะแนน TOCFL นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?

– ใช้ในการสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลไต้หวัน
– สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ สถาบันการศึกษาไต้หวันส่วนใหญ่ จะใช้คะแนน TOCFL เป็นมาตรฐานในการคัดเลือกเข้าเรียน และวัดระดับความรู้ภาษาจีน
– ใช้ในการสมัครงานที่ต้องใช้หลักฐานรับรองความสามารถทางภาษาจีน
– ปัจจุบันธุรกิจชาวจีนในต่างประเทศนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และหลายบริษัทถือใบรับรอง TOCFL เป็นมาตรฐานประกอบการพิจารณาในการรับสมัครพนักงานเข้าทำงาน
 

ระดับการสอบวัดผล

         ในการเลือกสอบวัดระดับภาษาจีน TOCFL นั้นจะแบ่งการสอบออกเป็น 3 ช่วง โดยแต่ละช่วงก็จะแบ่งย่อยออกไป 2 ระดับ ดังนั้นการสอบจึงมีทั้งหมด 6 ระดับ ซึ่งแต่ละช่วงจะมีความยากง่ายและความเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ภาษาจีนของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ถ้าน้องๆ ยังไม่รู้ว่าตัวเองควรสอบระดับไหนดี ลองดูตารางด้านล่างแล้วอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

เทียบระดับความยากง่ายของข้อสอบ TOCFL และ ข้อสอบ HSK

รูปแบบการทดสอบ

  ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การทดสอบทักษะการฟังและการทดสอบทักษะการอ่าน รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 
1. การทดสอบทักษะการฟังภาษาจีน
 
     1.1 การทดสอบทักษะการฟังระดับต้น (Band A) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน เวลาสอบ 60 นาที 
 
– ตอบคำถามจากรูปภาพ (ปรนัย 3 ตัวเลือก)
– ตอบคำถามจากความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยิน (เลือกคำตอบจากรูปภาพ ปรนัย 3 ตัวเลือก)
– ความเข้าใจในบทสนทนา (เลือกคำตอบจากรูปภาพ ปรนัย 3 ตัวเลือก)
– การสนทนา (เลือกคำตอบเป็นตัวหนังสือ ปรนัย 4 ตัวเลือก)
 
     1.2 การทดสอบการฟังระดับกลางและระดับสูง (Band B และ Band C) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ข้อสอบ 50 ข้อ แบบปรนัย เวลาสอบ 60 นาที
 
– บทสนทนา (เลือกคำตอบเป็นตัวหนังสือ)
– บทสนทนาเป็นวรรคตอน บทความ (เลือกคำตอบเป็นตัวหนังสือ)
 
2. การทดสอบทักษะการอ่านภาษาจีน
 
     2.1 การทดสอบทักษะการฟังระดับเริ่มต้น (Band A) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ข้อสอบปรนัย 45 ข้อ และข้อสอบแบบสอดคล้องอีก 5 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที
 
– ความเข้าใจความหมายในประโยคเดี่ยว 
– ดูภาพแล้วแล้วอธิบายความหมาย
– เลือกและเติมคำที่เหมาะสมในช่องว่าง
– เติมบทความให้สมบูรณ์
– ความเข้าใจในการอ่านบทความ 
 
     2.2 การทดสอบทักษะการฟังระดับกลางและสูง (Band B และ Band C) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน เป็นข้อสอบปรนัย 5 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที
 
– เลือกและเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง
– ความเข้าใจในการอ่านบทความ

ระดับคะแนน

     สำหรับการทดสอบ TOCFL จะใช้การให้คะแนนแบบมาตราส่วน (scale scores) คะแนนเต็ม 80 คะแนน โดยคะแนนจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบข้อนั้นๆ และจำนวนการตอบถูกของผู้สอบผู้ที่ตอบถูกเยอะก็จะได้คะแนนเยอะ 

 
– การทดสอบทักษะการฟังภาษาจีน
 
เทียบระดับความยากง่ายของข้อสอบ TOCFL และ ข้อสอบ HSK

– การทดสอบทักษะการอ่านภาษาจีน

เทียบระดับความยากง่ายของข้อสอบ TOCFL และ ข้อสอบ HSK

การสอบ TOCFL ต่างกับการสอบ HSK อย่างไร

         ความแตกต่างอย่างแรกของการสอบ TOCFL และ HSK  คือ จุดประสงค์ของการนำผลสอบไปใช้ อย่างที่ได้บอกตอนแรกว่ามหาวิทยาลัยในไต้หวันส่วนใหญ่นั้นจะใช้คะแนน TOCFL เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา จะไม่นิยมใช้ผลคะแนน HSK 

         และความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ การทดสอบการฟัง ถึงแม้สำเนียงการพูดของข้อสอบ TOCFL และ HSK จะคล้ายคลึงกัน แต่ TOCFL จะมีลักษณะเป็นภาษาพูดมากกว่า HSK ด้วยลักษณะการพูดของคนไต้หวันที่มีสร้อยเสียงลงท้ายประโยค และคำศัพท์ภาษาจีนแบบไต้หวันหลายคำก็ใช้ไม่เหมือนภาษาจีนทั่วไป
เทียบระดับความยากง่ายของข้อสอบ TOCFL และ ข้อสอบ HSK

การสมัครสอบ

– สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้นที่  https://reg.sc-top.org.tw/ 

– การสอบนั้นเราสามารถเลือกสอบได้ทั้งตัวเต็มและตัวย่อ โดยค่าสมัครจะแตกต่างออกไป (ค่าสมัครสอบ จีนตัวเต็ม 900 บาท จีนตัวย่อ 1,000 บาท)
– ทดลองทำข้อสอบได้ตามลิงค์ http://www.sc-top.org.tw/mocktest_e.php
– สำหรับผู้ที่ต้องการไฟล์คำศัพท์สำหรับเตรียมสอบ ดาวน์โหลดได้เองผ่านทางเว็บไซต์ 
– ตรวจสอบวันเวลาสอบซึ่งจัดไม่ประจำได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ทางเว็บไซต์  https://www.roc-taiwan.org/th_th/index.html
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒธรรมไทเป ประจำประเทศไทย โทรศัพท์ (66-2) 670-0200 ต่อภายใน 326 หรือ e-mail: thailand@mail.moe.gov.tw

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  1. เว็บคณะกรรมการกำกับดูแลการทดสอบความสามารถภาษาจีน

https://www.tocfl.edu.tw

  1. ศัพท์ภาษาจีนที่ควรรู้ 8,000 คำ

https://tocfl.edu.tw/index.php/teach/download

  1. ตัวอย่างข้อสอบ

https://tocfl.edu.tw/index.php/exam/test/page/2

  1. ระบบสมัครสอบออนไลน์

https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/

  1. ตารางการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL/CCCC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ในประเทศไทย

https://www.roc-taiwan.org/th_th/post/2738.html

         www.chineseaholic.com  สามารถช่วยคุณได้  Chineseaholic ตอบโจทย์สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน หรือเคยมีพื้นฐาน แต่อยากรื้อฟื้นความรู้ใหม่อีกครั้ง เพราะสามารถเรียนเป็นสเต็ป ตามลำดับคอร์สเรียนพื้นฐาน ไปจนถึงคอร์สเรียนสอบ HSK ในระดับต่างๆ ได้ด้วยตนเอง อย่างเป็นระบบ และไม่สับสน ทั้งยังมีคลังข้อสอบ กว่า 2000 ข้อ ให้ฝึกประลองฝีมือ ก่อนไปสอบจริง สามารถกดทำข้อสอบได้ตามหัวข้อที่สนใจได้เลย 

        หากสนใจเรียนภาษาจีนอย่างเป็นระบบตั้งแต่พื้นฐาน สมัครแพ็คเกจ  ได้ที่ www.chineseaholic.com  ทดลองเรียนฟรี 3 วัน 

#ภาษาจีน #เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง #เรียนภาษาจีนพื้นฐาน #ภาษาจีน #คำศัพท์ภาษาจีน #HSK #TPAT #chineseaholic